Dansk Støttegruppe til Rite Folkehøjskole

 
Bestyrelse:
 
Niels Bendix Knudsen, formand
Lis Hazel Nielsen
Carsten Juelsgaard Madsen
Winni Østergaard
Hanne Biller
Thorvald Petersen
Kamilla Hansen Møller
 
Vedtægter:
07.01.2017.

 

Vedtægter
”Støttekredsen for Rite Højskole, Letland”
CVR nr. 34684480
 
§1
"Støttekredsen for Rite Højskole, Letland" er en selvejende institution.
Foreningen har hjemsted på den valgte formands adresse.
 
§2
”Støttekredsen for Rite Højskole, Letlands” formål er at støtte driften og udbygningen af institutionen Rite Tautskola, der er en i Letland registreret NGO, reg. nr. 40008081349, såvel økonomisk som moralsk. Det kan blandt andet ske ved økonomiske bidrag, ved hjælp til at finde sponsorer og søge økonomiske midler samt at udbrede kendskabet til skolen og formidle ophold på skolen.

Desuden er formålet at eje bygningen Rite Højskole, matr. nr. 5680-003-0048 med tilhørende bygninger nr. 5680-003-0048 - 001 til - 004, beliggende i Rite, Rites pagasts, Viesites novads, LV-5228, Letland, af areal stort 2,7 ha.
 
§3
Støttekredsen afholder hvert år to årsmøder. Det ene afholdes i Sønderjylland og det andet i Københavns området. Møderne afholdes i perioden 15. januar til 31. marts. Indkaldelse til årsmøde sker med mindst 14 dages varsel ved direkte brev/mail til medlemmerne og med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen for årsmøderne skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra Støttekredsens formand om aktiviteterne i støttekredsen og på højskolen.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Kontingent.
6. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer og l suppleant. På valg er:
7. Valg af revisor. På valg er:
8. Eventuelt.

Bestyrelsen kan endvidere indkalde til ekstraordinære årsmøder med 14 dages varsel ved direkte brev/mail til medlemmerne og med angivelse af dagsorden.
 
§4
Regnskabet følger kalenderåret.
 
§5
Bestyrelsen består af den danske del af bestyrelsen for institutionen Rite Tautskola i Letland og dennes forstander samt 1-2 medlemmer og en suppleant valgt på årsmødet i øst Danmark og 1-2 medlemmer og en suppleant valgt på årsmødet i vest Danmark.
Bestyrelses og suppleantvalg er etårig.
Støttekredsen tegnes af formand og kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og sekretær. Den vælger samtidig kasserer.
Revisor vælges blandt støttekredsens medlemmer.
Så længe Niels Bendix Knudsen og Lis Nielsen lever, har de begge ret til en bestyrelsespost udover de på årsmøderne medlemsvalgte.
 
§6
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen efter drøftelse på årsmøderne. Betalt kontingent giver i overensstemmelse med institutionen Rite Tautskola vedtægter endvidere ret til at stemme på institutionen Rite Tautskola generalforsamling hvert år i Kr. Himmelfartsferien.
 
§7
Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag til vedtægtsændringer for ”Rite Højskoles Støttekreds” og forslag om køb, salg eller pantsætning af bygningen Rite Højskole skal udsendes til alle medlemmer 14 dage før årsmødet. Beslutninger om vedtægtsændringer og beslutninger om køb, salg eller pantsætning af bygningen Rite Højskole skal godkendes på begge årsmøder i øst og vest Danmark i samme år.
 
§8
Ved et eventuelt salg af bygningen Rite Højskole, har institutionen Rite Tautskola forkøbsret under forudsætning af, at der sker videre drift af institutionen Rite Tautskola i bygningen i mindst 5 år.
 
§9
Dersom ”Støttekredsen for Rite Højskole” nedlægges, skal eventuelle overskydende midler - også fra et eventuelt salg af bygningen Rite Højskole - tilfalde institutionen Rite Tautskola og i tilfælde af at institutionen Rite Tautskola er nedlagt, beslutter støttekredsens bestyrelse hvad midlerne skal anvendes til, idet de skal anvendes til projekter i overensstemmelse med institutionen Rite Tautskola formålsparagraf, dog således, at midlerne også kan anvendes i Danmark.
 
Således vedtaget på årsmøderne:
 
2017 i København Dirigent:............................
 
2017 i Sønderjylland Dirigent:................................